ОБЩИ УСЛОВИЯ

уреждащи отношенията с потребителите на “БГЛАН” ООД – гр.София, осъществяващo далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея

 

 

РАЗДЕЛ I
Oбщи положения

Чл.1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между “БГЛАН” ООД – гр.София, със седалище в гр. София 1303 и адрес на управление, Район “Възраждане”, ул.”Одрин” № 101, партер дясно, ЕИК 131239088 и ИН по ЗДДС  BG131239088, притежаващо Обща лицензия № 217-05299-02/30.01.2007 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България и физическите и юридически лица, ползващи услугата достъп до интернет, наричани по-нататък ПОТРЕБИТЕЛИ. Настоящите Общи условия са задължителни за “БГЛАН” ООД – гр.София и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и представляват неразделна част от договора, който се сключва между тях.

 

 

РАЗДЕЛ II

Предмет на договора

Чл.2. С настоящите Общи условия на БГЛАН към договора за предоставяне на широколентов достъп до ИНТЕРНЕТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ се уреждат условията, при които се предоставят услуги за широколентов достъп до ИНТЕРНЕТ на територията на страната, посредством изградената от БГЛАН собствена далекосъобщителна мрежа.

Чл.3. Видовете услуги и параметрите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯ ще ползва съответните услуги са посочени в сключения между страните договор.

Чл.4. Видовете на услугите, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, тяхното количество и качество могат да бъдат променяни по негово желание, ако е налице техническа възможност за това, чрез подписването на анекс към сключения между страните договор, като анексът става неразделна част от договора, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и БГЛАН.

Чл.5. Услугите, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, се активират в срок описан в договора за предоставянето на съответната услуга.

 

 

РАЗДЕЛ ІII

Услуги, предоставяни от БГЛан

Чл.6, ал.1. БГЛАН предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възмездно и в условията на трайни и дългосрочни отношения услуги за широколентов достъп до ИНТЕРНЕТ.

ал.2. Конкретните услуги, които БГЛАН предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, се определят и описват подробно в договора, който се сключва между страните.

Чл.7, ал.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни електронни съобщителни устройства, закупени от БГЛАН или от трети лица. В случай, че крайните електронни съобщителни устройства бъдат закупени от БГЛАН, това се отбелязва изрично в договора и протокола за извършен монтаж и активиране на съответната услуга, като в тях се записват вид, модел и сериен номер на конкретното устройство.

Чл.8. БГЛАН може да отдава крайни електронни съобщителни устройства под наем срещу заплащане на наемно възнаграждение, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез сключване на допълнителен анекс към индивидуалния договор или отделен договор за наем на оборудване.

Чл.9, ал.1. БГЛАН може да предоставя за ползване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ крайни електронни съобщителни устройства, при спазване изискванията на настоящите Общи условия, срещу което ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да не заплащат допълнително възнаграждение извън възнаграждението за ползване на услугите за широколентов достъп до Интернет. В индивидуалния договор между БГЛАН и ПОТРЕБИТЕЛЯ се посочва, дали на последния е предоставено за ползване такова устройство или не.

ал.2. Предоставянето от страна на БГЛАН на ПОТРЕБИТЕЛЯ на крайно електронно съобщително устройство, както и неговият вид, технически спецификации, цена и други идентификационни данни, се отразяват в Протокола за монтаж по чл.7 (1)  и в договора, подписан между страните. Приемо-предавателният протокол става неразделна част от индивидуалния договор между БГЛАН и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ал.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага грижата на добър стопанин за съхраняване и опазване на Устройството, предоставено му за ползване от БГЛАН. От момента на предаването му във владение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, рискът от погиване на Устройството е за негова сметка. В случай че то бъде повредено, унищожено или откраднато, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи пълно обезщетение на БГЛАН за всички причинени вреди, включително възстановяване на стойността на повреденото или унищожено Устройство, посочена в Протокола за монтаж.

ал.4. Ако Устройството бъде повредено по причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря, последният дължи възнаграждение на БГЛАН за извършения ремонт, респективно цената на Устройството, посочена в Приемо-предавателния протокол по чл.7 (1), когато то не може да бъде поправено.

ал.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не демонтира сам или с чужда помощ от неоторизирани лица, предоставеното от БГЛАН инсталирано и конфигурирано Устройство.

ал.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне на БГЛАН предоставеното му Устройство в рамките на 3 (три) дни от датата на прекратяване или разваляне на индивидуалния договор, в състоянието, в което Устройството му е било предадено и да допусне служители на БГЛАН, които да извършат демонтирането му. При неизпълнение на това задължение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на единичната цена на Устройството, посочена в Приемо-предавателния протокол по чл.7 (1).

ал.7. В случай че предоставеното Устройство бъде заменено с друго такова, независимо от причината за това, между БГЛАН и ПОТРЕБИТЕЛЯ се подписва допълнителен приемо-предавателен протокол, в който се отразява извършената промяна, като се описва подробно както замененото, така и новото Устройство със съответните му индивидуализиращи белези, сериен номер и цена.

Чл.10, ал.1. Параметрите за качеството на предоставяните от БГЛАН услуги се посочват в индивидуалния договор между БГЛАН и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ал.2. Счита се, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен с условията и качеството на предоставяната услуга, в случай че е започнал да ползва услугата.

 

 

РАЗДЕЛ ІV

Цени и условия на заплащане на услугите

Чл.11, ал.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на БГЛАН такси за предоставяните от него услуги, както следва:

т.1. еднократна такса за окабеляване, настройки и присъединяване към далекосъобщителната мрежа на БГЛАН в размер, посочен в Приложение 1;

т.2. месечна абонаментна такса за ползването на услугите, предоставяни от БГЛАН (месечна такса), която се дължи авансово, преди започването на съответният период от един месец;

т.4. възнаграждения за извършени посещения при ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с цел консултации, обучение, разясняване на начините за използване на предоставяните от БГЛАН услуги и оказване на техническо съдействие във връзка с ползването на предоставяната от БГЛАН услуга, включително и за монтаж, поддръжка и ремонт на предоставеното електронно съобщително устройство или такова, собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и други изрично уговорени в индивидуалния договор възнаграждения. Конкретният размер и срокът за плащане на посочените в предходното изречение възнаграждения се съдържат в Приложение 1, което представлява ценова листа на БГЛАН и е неразделна част от тези Общи условия;

ал.2. Месечната такса по т. 2 на предходната алинея може да варира в зависимост от вида на услугата, качествените параметри, предоставяния информационен капацитет, срок на договора и други фактори, съгласно уговореното в Ценовата листа на БГЛАН и индивидуалния договор, сключен с всеки отделен потребител.

Чл.12, ал.1. Цените за предоставените услуги се заплащат:

т.1. в брой, във всеки офис на БГЛАН;

т.2. по банков път по записаната в индивидуалния договор банкова сметка;

т.3. чрез система за електронни разплащания ePay;

т.4. чрез система за парични преводи и платежни услуги Easypay.

ал.2. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща таксите си по банков път или чрез система за електронни разплащания, плащането се счита за извършено от датата на заверяване на сметката на БГЛАН с дължимите суми.

ал.3. При плащане чрез система за електронни разплащания ePay всички такси и комисиони са за сметка на БГЛАН;

ал.4. При плащане по банков път всички банкови такси, комисиони и други дължими на банката плащания са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.13. БГЛАН издава и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ документи за извършените от него плащания, в съответствие с действащите към момента на извършване на плащането нормативни актове.

Чл.14. БГЛАН обявява цените за предоставяните услуги по широколентов достъп до Интернет на своят сайт https://www.bglan.net, за да се запознаят с тях ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

 

 

РАЗДЕЛ V

Сключване на индивидуален договор за предоставяне на услуги

Чл.15, ал.1. Индивидуалният договор за предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, който те сключват с БГЛАН, влиза в сила от момента на подписването му.

ал.2. Във всеки един индивидуален договор се вписват данни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както следва:

– когато потребителят е физическо лице – име и фамилия по лична карта, ЕГН, номер на лична карта и дата на издаването й, постоянен адрес, адрес на предоставяне на услугата, актуални телефони за връзка (мобилен и стационарен);

– когато потребителят е юридическо лице – наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва (фирма), седалище и адрес на управление, ЕИК, управител;

Чл.16. Всякакви промени в индивидуалния договор се извършват в писмена форма посредством допълнително споразумение, което става неразделна част от договора.

Чл.17, ал.1. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключи индивидуален договор за предоставяне на услуги без право да го прекрати преди изтичане на неговият срок, това се упоменава изрично в договора.

ал.2. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключи индивидуален договор за предоставяне на промоционален вид услуги, той не може да бъде прекратен едностранно от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ преустанови плащанията си или прекрати едностранно и предсрочно договора, той дължи оставащите месечни такси до края на срока на подписаният от него индивидуален договор.

 

 

 

РАЗДЕЛ VІ

Права на БГЛАН

Чл.18, ал.1. БГЛАН има право:

т.1. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните възнаграждения съгласно Приложение 1 и Раздел III от настоящите общи условия за предоставяните услуги за широколентов достъп до ИНТЕРНЕТ;

т.2. да преустанови предоставянето на всички услуги на ПОТРЕБИТЕЛ, който не е изпълнил дори и само едно от задълженията си по чл.23 и 24 от настоящите Общи условия;

т.3. да продава или предоставя под наем крайни електронни съобщителни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

т.4. по всяко време на денонощието, когато се налага и без да е необходимо да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, да извършва профилактика на трасета и устройства, ремонти и настройки в мрежата с цел подобряване качеството на предоставяните услуги;

т.5. да преустанови предоставянето на услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и да откаже сключване на нов договор с него при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има неизплатени задължения към БГЛАН, както и ако е нарушил или не е изпълнил договорни отношения към БГЛАН. Разпоредбите на тази точка се отнасят и за случаите, в които ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва повече от една услуга или ползва услуги от друг оператор или юридическо лице, а изградената от БГЛАН собствена далекосъобщителна мрежа служи само за пренос на съответната услуга;

т.6. да получава всички неустойки, в случаите предвидени в настоящите Общи условия;

т.7. да използва далекосъобщителни мрежи, които са собственост на други предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, за предоставяне на своите услуги, предмет на настоящите Общи условия;

т.8. по всяко време, без необходимост от съгласуване или предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да променя условията във връзка с предоставянето на услугата по договора, доколкото това е необходимо за поддържане предоставянето на услугата и подобряване на нейното качество;

т.9. да ограничи едновременния брой връзки (сесии) на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел намаляване на риска от неоторизиран достъп до компютърната конфигурация на ПОТРЕБИТЕЛЯ и с цел осигуряване нормалното ползване от останалите потребители на услугите, предоставяни от БГЛАН, както и във връзка с избягване възможността от заразяване с вируси на мрежата;

т.10. по всяко време, без да е нужно да съгласува или уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ, да променя техника, конфигурации, технически характеристики и условия във връзка с предоставянето на услугата по индивидуалния договор, ако е необходимо с цел подобряване качеството на предоставяната услуга;

т.11. да прекрати едностранно сключения между страните договор, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заплатил възнаграждението за ползване на услугата за два поредни месеца;

т.12. да прилага ограничението по т.9 по-горе без изрично да уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ. Прилагането на ограниченията зависи от текущо влияещите на нормалната работа на мрежовата инфраструктура фактори, като наличие на нови вируси, аномални генератори на трафик и др.

т.13.да внася промени в настоящите Общи условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива, както и при въвеждането на нови услуги или по други причини.

 

 

РАЗДЕЛ VІІ

Задължения на БГЛАН

Чл.19. БГЛАН е длъжен:

т.1. да предоставя електронни съобщителни услуги в съответствие с действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, правилата и техническите изисквания за безопасност така, че да са гарантирани безопасността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;

т.2. да използва само електронни съобщителни устройства в изправно техническо състояние, отговарящи на стандартите и съгласно действащите нормативни актове;

т.3. да използва електронните съобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;

т.4. при необходимост от осигуряване на достъп до помещенията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или когато е необходимо тяхното съдействие за отстраняване на повреди, подмяна на инсталацията и др., да ги уведомява по телефона най-малко 1 час преди искания достъп. Предварително уведомяване не е необходимо, ако съдействието на БГЛАН е поискано от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

т.5. да отстранява повредите, предизвикващи влошаване качеството на услугите, в срок до 48 часа от получаване на уведомлението от съответният ПОТРЕБИТЕЛ;

т.6. при повреди, възникнали по независещи от БГЛАН причини  и/или поради непреодолими обстоятелства – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването, откраднати кабели и др., срокът за отстраняване на повредата започва да тече от прекратяването на конкретното обстоятелство;

т.7. да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;

т.8. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.

т.9. да гарантира конфиденциалността на съобщенията и защитата на данните на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

т.10. при извършване на промени в настоящите Общи условия да публикува новите (изменените) Общи условия на своят сайт на адрес https://www.bglan.net в 30-дневен срок преди влизането им в сила.

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

Отговорност на БГЛАН

Чл.20, ал.1. За неотстранени по вина на БГЛАН повреди в мрежата и съоръженията към нея, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите повече от 3 (три) последователни дни през един календарен месец, БГЛАН дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предостави възможността да ползва безплатно съответният брой дни, през които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е ползвал услуга с влошено качество или въобще не е имал възможност да ползва.

ал.2. Отговорността на БГЛАН по ал.1 се реализира след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ е подал сигнал за това в някой от офисите на БГЛАН от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подадена в който и да е от офисите на БГЛАН. БГЛАН няма задължение да следи за всеки отделен случай и да прилага разпоредбата на ал.1, без да има искане за това от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.21, ал.1. При всички случаи БГЛАН не носи отговорност във връзка с непредоставянето или некачественото предоставяне на услугите, дължащо се на неизправност, неправилно функциониране, непригодност или несъвместимост на техниката или оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ал.2. При всички случаи БГЛАН не носи отговорност за непредоставянето на услугата или предоставянето й с влошено качество вследствие наличието на някоя от следните примерно посочени хипотези:

т.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълнява паричните или други свои задължения по договора си със БГЛан;

т.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва технически съоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства, различни от тези, които страните са определили като най-подходящи с оглед резултатите от направените измервания на трасето при подписване на Констативния протокол по чл.7, ал. 2;

т.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се съобразява с техническите указания на БГЛАН за ползване на услугата;

т.4. При настъпване на повреда или при неправилна експлоатация на всякаква техника, оборудване или съоръжения, осигурени от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

т.5. Непредоставянето или лошото предоставяне на услугата е следствие от действия и/или бездействия на трети лица и според обстоятелствата разумно може да се приеме, че действията и/или бездействията на тези трети лица са извън контрола на БГЛАН;

т.6. Налице е отпадане на глобалната Интернет мрежа или на мрежи извън контрола на БГЛАН; повреди в преносната среда, включително техническа неизправност или други проблеми в електронната съобщителна мрежа на друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи и/или услуги, която мрежа се ползва от БГЛАН за предоставяне на услугите, предмет на тези Общи условия; неблагоприятни атмосферни условия и други;

т.7. Налице е неизправност в мрежата, преносната среда или оборудване между БГЛАН и ПОТРЕБИТЕЛЯ, което не е по вина на БГЛАН;

т.8. Вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ пряко или косвено от ползвани от последния информационни ресурси или софтуер и преки или косвени действия на трети лица спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ал.3. БГЛАН не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на форс мажорни обстоятелства.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІХ

Права на потребителите

Чл.22. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право:

т.1. да получават услугите, предмет на настоящите Общи условия, с качество и технически параметри, съгласно Ценовата листа на БГЛАН, неразделна част от тези Общи условия, договора, подписан между страните и приложенията към него;

т.2. да уведомяват БГЛАН за всички проблеми, свързани с ползването на услугите;

т.3. да искат информация и справки по телефона съгласно чл. 12, т. 10 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от БГЛАН;

т.4. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на едномесечно писмено предизвестие до БГЛАН, освен ако индивидуалният договор е сключен без право на прекратяване съгласно чл.17 от тези Общи условия;

т.5. да преустановят временно ползването на услуги по свое желание, освен ако индивидуалният договор е сключен по чл. 17 от тези Общи условия.

т.6. да искат съдействие от БГЛАН и да го информират за всякакви технически проблеми, възникнали във връзка с ползване на предоставяните услуги;

 

 

 

РАЗДЕЛ Х

Задължения на потребителите

Чл.23, ал.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

т.1. да осигуряват достъп на служители на БГЛАН до помещенията си, както и да оказват всякакво друго съдействие, необходимо за изпълнението на задълженията на БГЛАН във връзка с предоставянето на услугите;

т.2. да ползват услугите в съответствие със законодателството на Република България, приложимото право, нормите на морала и Интернет етиката, като не извършват и не допускат лица или организации, на които са осигурили достъп до мрежите си, да извършват неправомерни действия;

т.3. да предоставят на БГЛАН или на съответните държавни органи информацията по предходната точка, когато се налага идентифициране на лица, извършили неправомерни действия;

т.4. да оказват необходимото съдействие на БГЛАН при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 2 и т. 3.

т.5. при желание за временно преустановяване ползването на услуги, да заплатят месечната абонаментна такса за месеца на предизвестието, както и да върнат на БГЛАН предоставеното по реда на чл.7-9 електронно съобщително устройство за времето, през което няма да ползват услугата;

т.6. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на БГЛАН за правилно ползване на крайните електронни съобщителни устройства;

т.7. да не извършват каквито и да е промени в крайните електронни съобщителни устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от БГЛАН;

т.8. да не препродават, преотдават, или по друг начин да предоставят за възмездно или безвъзмездно ползване услугата на трети лица.

т.9. да заплащат определените от БГЛАН възнаграждения по начина и в сроковете за плащане, посочени в Раздел ІV от настоящите Общи условия;

т.10. да заплащат месечните абонаментни такси по Раздел ІV от настоящите Общи условия дори и в случаи на прекъсване на услугите или получаването им с влошено качество, когато това е следствие на тяхно виновно поведение;

т.11. да уведомяват писмено или по електронна поща в срок до 48 часа БГЛАН за настъпили изменения в идентификационните данни по чл.15 от тези Общи условия. При всяка промяна на тези данни следва да се подпише анекс към договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и БГЛАН;

т.12. да пазят доброто име и търговския имидж на БГЛАН, както по време на действието на Договора, така и след прекратяването му;

т.13. при наличието на компютърни вируси, пречещи или смущаващи нормалното ползване на услугите от другите ПОТРЕБИТЕЛИ, както и създаващи проблеми за нормалното функциониране на мрежата на БГЛАН, да отстранят в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай БГЛАН си запазва правото да прекрати достъпа им до услугата до отстраняването на проблема.

т.14. да не правят достояние и да не допускат да става достояние на трети лица поверителна информация, свързана с условията на договора, включително и след прекратяване на действието му.

т.15. да не извършват неправомерни действия по смисъла на настоящите Общи условия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Под неправомерни действия се разбира: изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” (trojan horses) или предизвикване инсталация на вируси (virus), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

 

 

РАЗДЕЛ ХІ

Отговорност на потребителите

Чл.24, ал.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на БГЛАН, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.

ал.2. В случай че индивидуалният договор между страните е без право на прекратяване до изтичане на неговият срок по смисъла на чл.17 от настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на БГЛан обезщетение за всички просрочени задължения, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в забава за изпълнение на задължението си за плащане на месечна такса за предоставяне на услугите повече от 30 дни. В този случай обезщетението е в размер на 0,5 % от цялата просрочена сума дневно, считано от деня, следващ деня, в който изтича 30-ят ден на забавата, до момента на заплащане на дължимите суми.

ал.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря и за всички допълнителни (извънредни) разходи, свързани със събирането на дължимите от него суми, чрез упълномощени трети лица.

Чл.25, ал.1. БГЛАН има право да предприеме временни санкции в случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изпаднат в забава при изпълнение на задължение за плащане, използват услугата в нарушение разпоредбите на действащото законодателство, нормите на морала или Интернет етиката или нарушават друго свое съществено задължение по договора и настоящите Общи условия.

ал.2. Временните санкции по смисъла на предходната точка включват спиране или ограничаване на техническите параметри на предоставяната услуга от страна на БГЛАН. За прилагане на тези мерки БГЛАН може, но не е длъжен да отправи 24-часово предизвестие с искане за преустановяване на нарушението. Прилагането на посочените санкции не освобождава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от задълженията им за плащане на дължимите възнаграждения.

Чл.26. БГЛАН се задължава да не предоставя данните на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на трети лица, освен при изрично съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или в случаите, предвидени в закона.

 

РАЗДЕЛ ХІІ

Прекратяване и продължаване на индивидуалния договор

Чл.27, ал.1. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и БГЛАН влиза в сила от момента на подписването му и има действие за срок от 1 (една) година, като ако в срок от 1 (един) месец преди изтичане на горепосочения срок, никоя от страните не уведоми писмено другата страна за прекратяването на договора, същият се подновява автоматично за нов срок от 1 (една) година. Това правило се прилага съответно при изтичане на всеки едногодишен срок.

ал.2. Договорът се прекратява преди изтичане на срока в следните случаи:

т.1. при взаимно съгласие, изразено писмено от страните, обективирано във формата на прекратителен протокол. С прекратителния протокол се уреждат всички отношения и парични задължения между страните;

т.2. едностранно, без предизвестие от всяка от страните, в случай, че насрещната страна виновно не изпълнява свое съществено задължение по Договора. За виновно неизпълнение на съществено задължение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при всички случаи се приема забавяне на заплащането на дължима по договора такса с повече от 10 (десет) дни, считано от крайния срок за плащане;

т.3. едностранно от която и да е от страните с отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна.

 

РАЗДЕЛ ХІІІ

Прекратяване и продължаване на индивидуалния договор

Чл. 28. БГЛАН прави Общите условия публични и достъпни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, както и за всички желаещи да се запознаят с тях, включително и за контролните органи, като ги поставя на подходящи общодостъпни места във всичките си офиси на територията, на която предоставя услугите и ги предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при сключване на договора.

Чл.29. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие.

Чл.30. По всички въпроси, неуредени от настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.31, ал.1. Предвидените в договора между страните и настоящите Общи условия писмени изявления, съобщения и уведомявания се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено и обективирано.

ал.2. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването на изявленията от страните.

ал.3. В случай, че някоя от страните промени посочения в договора адрес, то тя е длъжна да уведоми писмено другата страна най-късно до 48 часа след промяната. В противен случай изпратените на стария адрес съобщения се считат за надлежно връчени.

Настоящите Общи условия са приети на заседание на Общото събрание на съдружниците на БГЛАН ООД – гр. София ,със седалище в гр. София 1303 и адрес на уравление, Район “Възраждане”, ул.”Одрин” № 101, партер дясно, ЕИК 131239088 и ИН по ЗДДС  BG131239088, притежаващо Обща лицензия № 217-05299-02/30.01.2007 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

1.Цени за допълнителни услуги, предлагани от БГЛан:

– еднократна такса за окабеляване, настройки и присъединяване към далекосъобщителната мрежа на БГЛАН за един брой клиентска компютърна конфигурация (без използване на промоциите, които действат към момента на подаване на заявлението за включване) – 30 лева;

– цена на повторно включване (свързване) на един брой клиентска компютърна конфигурация към далекосъобщителната мрежа на БГЛАН – 15 лева;

– цена за доставка и монтаж на един брой мрежова (LAN) карта към компютърната конфигурация на клиента – 15 лева;

– цена за включване на втора клиентска компютърна конфигурация (със същото местонахождение като първата посредством switch) към далекосъобщителната мрежа на БГЛАН – 25 лева;

– цена за включване на всяка следваща клиентска компютърна конфигурация (със същото местонахождение като предишните) към далекосъобщителната мрежа на БГЛАН – 10 лева на компютърна конфигурация;

– цена за предоставяне на един брой статичен реален IP адрес на клиент – 20 лева за една календарна година (заплаща се авансово и изцяло от клиента);

– цена за еднократно посещение в дома или офиса на клиент за настройки на компютърната конфигурация на клиента – 12 лева за първите 30 минути отделено време. При започване на следващ период от 30 минути се заплащат още 12 лева;

– цена за еднократно посещение в дома или офиса на клиент за инсталиране на антиривусна програма (предоставена от клиента) или настройки на действащата на компютърната конфигурация – 12 лева;

– цена за извършване на настройки на рутер, предоставен от клиента, с цел управление на трафика и свързване на повече от една клиентска компютърна конфигурация към далекосъобщителната мрежа на БГЛАН – 15 лева.

– цена за преместване на точката на включване към далекосъобщителната мрежа на БГЛАН (промяна на физическото местонахождение извън границите на адреса по договор) на един брой клиентска компютърна конфигурация и включване към далекосъобщителната мрежа на БГЛАН (смяна на адрес) – 30 лева